Medlemsbrev marts 2023 med varsling om generalforsamling 26. marts 2023

Publiceret: 10. marts 2023

Kære medlemmer af Informations Venner.
Dette medlemsbrev er helliget foreningens generalforsamling søndag den 26. marts. Her nedenfor præsenteres indkaldelsen med dagsorden samt bestyrelsens skriftlige beretning og årsregnskabet.

Med venlig hilsen

Christian S. Nissen (Formand for bestyrelsen)

______________________________________________________

1. Indkaldelse til Informations Venners’ generalforsamling

Søndag den 26. marts 2023, kl. 10.00 – 12:00 (Informations kantine)

Dagsorden, iflg. vedtægterne:

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent (note 1)

Pkt. 2 Formandens beretning (note 2)

Pkt. 3 Regnskab for det foregående år (note 3)

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår (note 4)

Pkt. 5 Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant (note 5)

Pkt. 6 Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf én vælges i ulige år og to i lige år, (note 6)

Pkt. 7 Valg af to bestyrelsessuppleanter (gælder for to år), (note 7).

Pkt. 8 Eventuelt

----------------------------

Note 1: Bestyrelsen indstiller Knud Vilby og Barbara Melchior.

Note 2: Beretningen vil blive lagt ud på hjemmesiden inden generalforsamlingen,

Note 3: Regnskabet vil blive lagt ud på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Note 4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. årligt 250 kr. for en husstand, 150 kr. for en single og for en studerende.

Note 5:

 • Formand: Christian S. Nissen: Genvalgt på GF 2022 for 2 år.
 • Mads Nørregaard Madsen: Indstilles valgt til kasserer for 2 år.
 • Brian Bovien: Revisor genvalgt på GF 2022 for 2 år.
 • Lene Frøslev: Revisorsupleant genvalgt på GF 2022 for 2 år.

Note 6:

 • Leila Krogh: Genvalgt på GF 2022 for 1 år + valgt til kasserer ved ekstraordinær generalforsamling den 4/12 2022 frem til ordinær GF 2023. Indstilles genvalgt til bestyrelsesmedlem for 2 år.
 • Barbara Melchior: Genvalgt på GF 2022 for 2 år.
 • Jacob Grindsted: Genvalgt på GF 2022 for 2 år.
 • Stine Carsten Kendal: Udpeget af avisens direktion

Note 7:

 • Jonas Heltberg: Bestyrelsessuppleant genvalgt på GF 2022 for 2 år.
 • Leif Lønsmann: Bestyrelsessuppleant genvalgt på GF 2022 for 2 år. 

----------------------------

I forlængelse af generalforsamlingen vil ansvarshavende chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal fortælle om ”Information i dag og i morgen”.

______________________________________________ 

2. Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen 2023

Efter flere år med forstyrrelser på grund af corona-nedlukningerne, kom foreningens arbejde i beretningsåret 2022 ind i en mere normal gænge med genoptagning af mødeaktiviteten.

 

 1. Læsermøder og rundvisning for foreningens medlemmer:
 • Rune Lykkeberg lagde på et møde i februar op til diskussion om ”publicistisk aktivisme” og den forstærkede rolle som Information bør spille inden for eks. kvindefrigørelse og klima.
 • På septembermødet med Informations kunstredaktør Maria Kjær Themsen var temoverskriften ”Kunstens tendenser – lige nu”. Hun fortalte om, hvordan hun udvælger de udstillinger, der skal skrives om i avisen, og om hvordan stoffet kan tænkes ind i en større samfundsfortælling.
 • Under overskriften ’Køn, kultur og journalistik’ var temaet for læsermødet i november Informations kvindepolitiske journalistik i 1970-80’erne og i dag med oplæg og diskussion ved Hanne Dam og bladets kulturredaktør Katrine Holmstrup Yde. Karen Syberg skulle have været med i panelet, men blev desværre forhindret på grund af uvejr på Møn.
 • I november var der desuden en rundvisning i Informations domicil i St. Kongensgade 40 C, hvor avisens adm. dir. Stine Carsten Kendalviste huset frem og fortalte om dets historie og de seneste års nyindretninger og udsmykninger.
 1. Der blev udsendt medlemsbreve i marts, juni og november med annoncering af kommende møder og beretning om foreningens økonomiske støtte til Information.

 

 1. Udviklingen i medlemstallet: Ifølge årsberetningen for 2021 blev medlemstallet ved årets slutning opgjort til 444. Ved udgangen af 2022 var tallet nået op på 457, altså en nettovækst på 13 medlemmer.

Ved en nøjere gennemgang af medlemslisten i begyndelsen af indeværende år har det imidlertid vist sig, at opgørelsen af medlemstallet har været behæftet med nogen usikkerhed. Ved de seneste to udsendelser til medlemmerne i november 2022 og februar 2023 ved en kombination af mail og postbesørget brev var der samlet ca. 30 som ikke nåede frem på grund af ”ubekendt adresse” eller lignende tilbagemelding. På den baggrund vil vi i de kommende måneder, når vi kender resultatet af kontingentindbetalinger i marts-april, gennemgå medlemslisten nærmere for at nå frem til en mere retvisende opgørelse. Det skal i øvrigt bemærkes, at hvis vi tæller begge personer med i de 359 husstandsmedlemsskaber, omfatter foreningens aktuelle medlemskab 800 personer.

 1. På en ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2022 blev følgende vedtaget:
 • Vedtægternes bestemmelse (§ 9 stk.1) om tegningsret blev ændret, således, at foreningen nu tegnes af to ud af tre personer (formanden i forening med kassereren eller med den regnskabsfører, bestyrelsen har udpeget).
 • Som efterfølger til foreningens mangeårige kasserer mm. Finn Lillelund, der havde besluttet at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, blev Leila Krogh valgt til kasserer frem til valg af en ny kasserer ved den ordinære generalforsamling i marts 2023.

Referaterne fra både den ordinære generalforsamling den 27. maj og den ekstraordinære den 4. december 2022 kan ses på foreningens hjemmeside.

 1. Foreningen har i beretningsåret besluttet at yde økonomisk støtte til Information med et samlet beløb på 101.980 kr. Støtten blev fordelt på følgende formål:
  • 20.000 kr. til studietur til Sverige for journalistpraktikanterne,
  • 7.980 kr. til 5 fripladser til en studiekreds om emnet ’Efter kapitalismen’,
  • 24.000 kr. til leje af Informations stadeplads i Allinge ved Folkemødet og
  • 50.000 kr. til etableringen af en udstilling i Informations trappeopgang i Sankt Annæ Passage, Store Kongensgade 40C.

6. Foreningens beholdning af aktier i Dagbladet Information A/S er takket være donationer fra foreningens medlemmer vokset til 38.588 aktier til en samlet (pålydende) værdi af 964.700 kr. Det skal i den forbindelse nævnes, at aktierne ikke er omsætningsbare, hvorfor kursen i årsregnskabet er angivet som 0 (nul). Det kan oplyses, at Informations aktier i beretningsåret er overført til digital form. 

 

 1. Foreningens hjemmeside har i en årrække spillet en vigtig rolle som platform for orientering om og tilmelding til foreningens møder, om den økonomiske støtte til forskellige aktiviteter på Bladet og om alle mulige andre ting af interesse for foreningens medlemmer i relation til Information. Men hjemmesiden trænger til en genopfriskning både i layout, funktionalitet og indhold. Det er der blevet arbejdet på igennem efteråret og bestyrelsen glæder sig til at præsentere resultatet for foreningens medlemmer senere på foråret.

 

 1. Som omtalt under pkt. 4 i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling besluttede foreningens kasserer gennem mange år, Finn Lillelund, med kort varsel at træde tilbage fra sin bestyrelsespost. Udover kassererposten varetog Finn også posten som foreningens næstformand, dens administrator og ”web-master” med ansvar for hjemmesiden. Hvor stor og energisk en rolle han spillede for foreningen og dens bestyrelse på disse områder, viste sig med al tydelighed, da han trådte tilbage og hans mange opgaver blev fordelt til bestyrelsens øvrige medlemmer.

En række af de administrative problemer, som viste sig i overgangsperioden, med f.eks. regnskabsføring og kontingentopkrævning kan henføres til, at vi ikke hurtigt nok fik overtaget skaglerne efter Finn. Det skal jeg på den samlede bestyrelses vegne beklage.

_______________________

Bestyrelsen vil gerne afslutningsvist sige tak for al den hjælp, vi har fået, og den store imødekommenhed vi igennem beretningsåret har mødt fra Informations medarbejdere, både ved tilrettelæggelse og gennemførelse af møder og mange andre af bestyrelsens øvrige gøremål.

På bestyrelsens vegne, marts 2023

Christian S. Nissen

_____________________________________________________

3. Årsregnskab 2022