Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes normalt i marts måned i Informations kantine.

I følge  vedtægternes § 5, Stk. 1 er generalforsamlingen  den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Denne skal afholdes i januar kvartal med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab for det foregående kalenderår
  4. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
  5. Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant
  6. Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor én vælges i ulige år og to i lige år
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Alle valg gælder for to år af gangen
  8. Eventuelt

Læs mere om generalforsamlingen i Vedtægterne

Medlemsvalgt revisor

Generalforsamlingen vælger en revisor med suppleant, som står for revisionen af foreningens årsregnskab:

Medlemsvalgt revisor

JACOB MOLLERUP
Valgt 10. marts 2024 for 2 år.

Revisor suppleant

LENE FRØSLEV
Genvalgt 10. marts 2024 for 2 år