Regnskab

Foreningens økonomi

Som det fremgår af årsregnskaberne, kan der fra år til år være betydelige udsving i både indtægter og udgifter. Men med det forbehold kan denne talopstilling give et nogenlunde dækkende billede af foreningens økonomi:

Medlemskontingent og entréindtægter 90 - 100.000 kr.
Økonomisk støtte til Information 50 - 80.000 kr.
Driftsudgifter 10 - 20.000 kr.

Seneste årsregnskab

Se det seneste årsregnskab (regnskabsår 2023).

Årsregnskaber for  de nærmest foregående år kan ses under menupunkt "Generalforsamling" (- når vi får siderne på plads). 

FORENINGEN HAR AKTIER I A/S DAGBLADET INFORMATION 

SE ET  AKTIEBREV I LÆSBART FORMAT

Foreningen Informations Venner har en aktiepost på nominelt 964.700 kr., som udgør ca. 8 pct. af Dagbladet Informations samlede aktiekapital (12 mio. kr.). Kun bladet selv og 'Informations Medarbejderforening' råder over større aktieposter.

I forbindelse med opgørelsen af aktiverne i foreningens årsregnskab for 2022 blev det besluttet, at se bort fra denne aktiepost, da der som anført på aktiebrevene er tale om et "ikke-omsætningspapir", hvis økonomiske værdi derfor vanskeligt kan opgøres.

Den væsentligste betydning af foreningens aktiepost er derfor mere af historisk, symbolsk karakter. Den relativt store aktiepost er et synligt tegn på foreningens indsats for at støtte bladet økonomisk. Den er fremkommet ved eget opkøb af aktier ved en større aktieemission for år tilbage. Samtidig har mange (både medlemmer og ikke-medlemmer) overdraget deres egne aktier i foreningens varetægt.

Det kan i den forbindelse oplyses, at bladet er i gang med at digitalisere hele aktiebeholdningen, som herefter lægges i "virtuelt depot". Også foreningens aktiepost er blevet digitaliseret. Når denne proces er afsluttet vil papiraktierne have mistet deres formelle rolle og blive annullerede, som det kan ses af påstemplingen øverst på den her viste aktie.

Skulle nogle medlemmer ligge inde med aktier, som de i den anledning ønsker at overdrage, vil Foreningen Informations Venner med stor glæde modtage og sørge for digitaliseringen.

I så fald skal man blot gøre følgende:

1. 
På bagsiden af hver aktie skriver man  "Denne aktie overdrager jeg herved til Foreningen Informations Venner" og afslutter med dato og underskrift.

2.
Aktien/aktierne sendes til:
Dagbladet Information 
Att. Marie Molin
St. Kongensgade 40C  
1264 København K. 

Selv om Informations Venner ad åre opnår en større aktiepost end 10%, kan vi ikke "stemme for mere end 10% af Selskabets stemmeberettigede aktiekapital", jfr. vedtægternes § 7.