Medlemsbrev januar 2023

Publiceret: 20. januar 2023

Medlemsbrev januar 2023

Kære medlemmer af Informations Venner,

Vi vil fra bestyrelsen ønske jer alle et godt nytår.

Med dette medlemsbrev kan vi annoncere årets første læsermøde, der som emne har den journalistiske dækning af Ukraine – Rusland krigen. Senere på foråret kommer der et læsermøde om Informations behandling af klimaproblematikken.

Derudover rummer medlemsbrevet en kort omtale af den ekstraordinære generalforsamling i december sidste år og den kommende ordinære generalforsamling i marts.

Med venlig hilsen

Christian S. Nissen

(Formand for bestyrelsen)

__________________________________________________

Læsermøde søndag den 26/2 kl. 11 – 13 i Informations kantine

1. Den journalistiske dækning af Ukraine – Rusland krigen

Med Informations udlandsredaktør Lene Winther

For et år siden indledte Rusland sin angrebskrig mod Ukraine. Ingen ved, hvordan og hvornår krigen kommer til at ende, men sikkert er, at den kommer til at fylde i medierne i lang tid endnu. Men hvordan dækker Information krigen kritisk fra alle vinkler? Hvordan bevarer man den journalistiske objektivitet i en krig, hvor aggressoren så tydeligt er Rusland? Glemmer medierne deres ansvar for også at gå kritisk til værks over for Ukraines handlinger og historier, der ikke bekræfter skurkebilledet af Rusland?

Lene Winther er Informations udlandsredaktør. Hun har været på avisen siden august 2022 og har før arbejdet som Asien-korrespondent for Berlingske (2018-2022). Hun har tidligere lavet radioprogrammet KinaSnak på det hedengangne Radio24syv (2016-2018), været ansat på DR's udlandsredaktion (2013-2016) og bosat i Shanghai.

________________

Deltagergebyr, som inkluderer kaffe/te og croissant: 75,- kr. for foreningens medlemmer, 100,- kr. for ikke-medlemmer, studerende gratis. Alle er velkomne.

Tilmelding senest fredag den 24/2 kl. 12. via Informations Venners hjemmeside www.informations-venner.dk, hvor der redegøres nærmere for tilmeldingsproceduren og for betalingen for deltagelse.

_______________________________________________ 

2. Den ekstraordinære generalforsamling 4. december 2022

I medlemsbrevet i november orienterede vi om arbejdet med at forenkle foreningens regnskabsførelse bl.a. ved udlægning af en del af opgaven til en revisor i et eksternt bureau. I den forbindelse var det hensigtsmæssigt at udvide foreningens tegningsret til endnu en person udover kasserer og formand. Dette krævede en ændring af foreningens vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling. Da foreningens mangeårige kasserer mm. Finn Lillelund havde besluttet at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, skulle der også vælges en ny kasserer.

På den ekstraordinære generalforsamling den 4. december blev den omtalte ændring af vedtægterne vedtaget og foreningens tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem, Leila Krogh, valgt til (midlertidig) kasserer frem til den ordinære generalforsamling i marts 2023.

I forlængelse af generalforsamlingen besluttede bestyrelsen af indlede et samarbejde om foreningens regnskabsførelse med revisor Preben Møller, ’De små Revisorer’.

_________________________________________________

3. Foreningens økonomiske støtte til dagbladet Information.

På grund af tekniske problemer med foreningens økonomisystem er tidligere besluttede støttebeløb til Information først kommet til udbetaling i begyndelsen af indeværende år. Det drejer sig om i alt 101.980 kr. fordelt således: 20.000 kr. til studietur til Sverige for journalistpraktikanterne, 7.980 kr. til 5 fripladser til en studiekreds om emnet ’Efter kapitalismen’, 24.000 kr. til leje af Informations stadeplads i Allinge ved Folkemødet og 50.000 kr. til etableringen af en udstilling i Informations trappeopgang i Sankt Annæ Passage, Store Kongensgade 40C.

Foreningen har tidligere støttet et forarbejde til udstillingen i trappeopgangen med et beløb på 10.000 kr. Udstillingen er nu færdig og blev vist frem både ved Kulturnatten i oktober og ved et særarrangement i november for medlemmer af Informations Venner.

­________________________________________________

4. Ordinær generalforsamling søndag den 26. marts kl. 11 i Informations kantine

Ifølge vedtægternes §5, stk. 1 er generalforsamlingens dagsorden følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab for det foregående kalenderår
  4. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
  5. Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant
  6. Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor én vælges i ulige år og to i lige år
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Alle valg gælder for to år af gangen

På foreningens hjemmeside vil der et par uger før den 26/3 komme yderligere information om mødet.

_____________________________________________________

5. Læsermøde i april om Informations dækning af klimaområdet.

På et læsermøde i april vil to af Informations yngre journalister, Martin Bahn og Otto Lerche Kristiansen, fortælle om deres arbejde med bladets dækning af klimaområdet. Begge dækker – ofte i samarbejde med andre – klima- og biodiversitetskriserne samt forsøg på at minimere deres følger.

Det nøjagtige tidspunkt og tema for mødet er endnu ikke fastlagt. Men vi regner med at få indblik i dækningen af de i 2022 overståede topmøder, COP 26 i Glasgow om klima, og COP 15 om biodiversitet i Montreal. Desuden vil førstehåndsindtryk fra kanten af polarisen og megabrande i Spanien og arbejdet med kritik af silotænkning og af fortsatte investeringer i den sorte sektor sikkert blive berørt.

Det kan tilføjes, at Martin Bahn er indstillet til "Årets Bedste Klimajournalist" af Klimabevægelsen og den grønne ungdomsbevægelse.

 _____________________________________________