Generalforsamling 2018

Generalforsamling i ’Informations Venner’ søndag den 18.3. 2018 kl. 10 i Informations kantine, Passagen, Store Kongensgade 40 C, København K. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Pkt. 1  Valg af dirigent og referent

Pkt. 2  Formandens beretning (note 1). Klik her for at se beretningen.

Pkt. 3  Regnskab for det foregående kalenderår (note 2). Klik her for at se årsregnskabet.

Pkt. 4  Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår (note 3)

Pkt. 5  Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant (note 4)

Pkt. 6  Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor én vælges i ulige år og to i lige år (note 5)

Pkt. 7  Valg af to bestyrelsessuppleanter. Alle valg gælder for to år af gangen (note 6)

Pkt. 8  Særlig festlighed

Pkt. 9  Eventuelt

 

Note 1: Beretningen vil blive lagt ud på hjemmesiden få dage inden generalforsamlingen, og der vil i mødelokalet være fremlagt trykte eksemplarer til dem, der ikke har adgang til internettet.

Note 2: Regnskabet vil blive lagt ud på hjemmesiden få dage inden generalforsamlingen, og der vil i mødelokalet være fremlagt trykte eksemplarer.

Note 3: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Note 4: Formand Leila Krogh og revisor Brian Bovian er villige til genvalg. Kasserer Finn Lillelund og revisorsuppleant Lene Frøslev er ikke på valg.

Note 5: Jacob Grindsted og Dorrit Kampmann er villige til genvalg. Barbara Melchior er ikke på valg. Informations direktør er ifgl. vedtægterne født medlem af bestyrelsen.

Note 6: Ruth von Sperling er ikke på valg. Annette Gottlieb ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår Jonas Heltberg.

Fra kl. ca. 11

Informations ledelse, chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal, vil redegøre for avisens tilstand og fortælle om nye tiltag, de løbende udfordringer, de mange planer og visioner.